Adatkezelési tájékoztató

a Felnőttképzési Figyelő online szolgáltatásait igénybe vevők számára

Adatkezelő: La Rotonda Bt., 1094 Budapest, Páva u. 33.

Képviseli: Rákosi Szilvia

Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen: GDPR vonatkozó fejezetében foglalt követelmények figyelembe vételével készült.

A Rendelet szellemében a személyes adatok kezelésekor fontos szempont, hogy az egyén mindig tisztában legyen azzal, hogy az adatait milyen célból gyűjtik, meddig tárolják, mi lesz azok sorsa (továbbítják-e más cégeknek, személyeknek), és hogyan rendelkezhet az adatai felől.

1. A Felnőttképzési Figyelő (FeFi) portál a következő szolgáltatások igénybe vételekor kezel személyes adatokat:

  • ingyenes hírlevélre való feliratkozás,
  • előfizetés a havi rendszerességgel megjelenő hírújságra,

Az ingyenes hírlevélre való, online feliratkozáskor a következő adatot kérjük el Öntől:

e-mail cím.

Az adatkezelés célja, hogy időnként hírlevelet küldhessünk Önnek, amennyiben ezt Ön kéri. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet a honlapon, az erre rendszeresített űrlapon adhat meg.

Az adataihoz az adatkezelő részéről az informatikus, a kiadásért és szerkesztésért felelős személyek férhetnek hozzá.

Az adatkezelő az Ön személyes adatait addig kezeli, ameddig Ön a hozzájárulást vissza nem vonja, nem törölteti az adatbázisból, azaz leiratkozik a hírlevélről.

Az adatkezelő az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

A FeFi hírújságra való előfizetéskor, amennyiben Ön magánszemélyként kíván a szolgáltatásra előfizetni a következő adatokat kérjük el Öntől:

név,

e-mail,

számlázási cím.

Az adatkezelés célja, hogy legalább havi rendszerességgel hírújságot küldjünk Önnek az előfizetése ideje alatt.  Az adatkezelés jogalapja: szerződési kötelezettség teljesítése, amely szerződés alatt a honlapon található Általános szerződési feltételeket értjük.

Az adataihoz az adatkezelő részéről az informatikus, a kiadásért és szerkesztésért felelős személyek, valamint a könyvelő férhetnek hozzá.

Az adatkezelő az Ön személyes adatait addig kezeli, ameddig az előfizetése érvényes. Amennyiben az előfizetés megszűnik, az adatkezelő az Ön személyes adatait három hónap elteltével törli az adatbázisból, azonban az adóügyi és pénzügyi dokumentumokat a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig meg kell őrizni.

Az adatkezelő az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

A honlap egyszerű böngészése

Honlap címe: www.fefi.hu

A Felnőttképzési Figyelő honlap webhely szolgáltatója: Intronet Szoftverfejlesztő és Informatikai Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 3. a/3.
A honlapon való belépéssel Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a webhely szolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A honlapon használt cookie-k

Szükséges  cookie-k

Ezek a cookie-k az oldal hibamentes működéséhez sükségesek. Olyan funkciókat látnak el, mint pl. a navigáció és a biztonságos hozzáférés biztosítása.

Cookie neve, leírása Szolgáltató Típus Lejárat
SESS
A böngészési munkafolyamat azonosítója. Ezen keresztül azonosítja a rendszer a bejelentkezett felhasználókat.
fefi.hu HTTP ameddig a felhasználó ki nem jelentkezik, de max. 23 nap
has_js
Figyeli, hogy fittatható-e a böngészőben JavaScript.
fefi.hu HTTP amíg a böngészési munkafolyamat tart
cookie-agreed
Figyeli, hogy a felhasználó rákattintott-e a cookie-használatról tájékoztató ablak "Elfogadom" gombjára
fefi.hu HTTP amíg a böngészési munkafolyamat tart

Statisztikát támogató cookie-k
Ezek a cookie-k segítik a weboldal tulajdonosát, hogy mely oldalakat hány felhasználó látogatta meg.

Cookie neve, leírása Szolgáltató Típus Lejárat
_ga
Egyedi azonosító, amelynek segítségével statisztikai adatokat generál arra vonatkozóan, hogy a felhasználó hogyan használja awebhelyet.
google-analytics.com HTTP 2 év
_gat
Statisztikát támogató segédváltozó
google-analytics.com HTTP 1 perc
_gid
Statisztikát támogató segédváltozó
google-analytics.com HTTP 24 óra

Marketing támogató cookie-k
A weboldalak látogatóinak követésére használják releváns hirdetések megjelenítése céljából.

Cookie neve, leírása Szolgáltató Típus Lejárat
collect
A látogatók eszközén és viselkedésén keresztül adatokat küld a Google Analytics-nek.
google-analytics.com pixel amíg a böngészési munkafolyamat tart
impression.php/#​
Adatokat küld a Facebook.com-nak.
facebook.com pixel amíg a böngészési munkafolyamat tart
NID
Egyedi azonosítót hoz létre a google.com számára
google.com HTTP 6 hónap
 

2. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség, például  )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalatatnaih [pont] hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.  

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik. 

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelések tekintetében a GDPR-en kívü, tevékenységének gyakorlására során a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a 2011. évi információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint jár el.

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

E-mail: fefiatfe-fi [pont] hu ()

Telefon: +36 70 433 6535

 

2018. május 25.